ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
„URODZENI BY RATOWAĆ”
” Ratownicy zjawiają się gdy potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę – Walczą – ….aby inni mogli żyć”
„W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie maja znaczenia” – Stanisław Knoff-Gdańsk
Poprzedni
Następny

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

 WODNYM OCHOTNICZYM POGOTOWIU RATUNKOWYM

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

1) Administratorem danych osobowych jest  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego mające siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Toruńska 157, 85-880 Bydgoszcz , a którym można się skontaktować poprzez adres e-mail wopr.kujawskopomorskie@wp.pl , telefonicznie pod numerem 663 731 737 lub pisemnie na adres siedziby administratora;

 

2) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ wynika z przepisów regulujących działalność stowarzyszenia. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości posiadania statusu członka  WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawarcia stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych oraz ich realizacji, a także niemożliwość udziału w szkoleniach  WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego i funkcjonowania w ramach ILS;

 

3) Dane osobowe przetwarzane będą:

 

*  w celu ewidencji członków stowarzyszenia, kontroli dostępu do pomieszczeń, monitoringu wizyjnego, wizerunku umieszczonego w legitymacji WOPR i Karcie identyfikacyjnej Członka  WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

*  w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia;

 

*  na stronie internetowej i mediach społecznościowych w przypadku umieszczenia danych osobowych lub wizerunku;

 

*  w celu wypełnienia przez administratora danych, obowiązków nałożonych na niego przez obowiązujące przepisy – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa

 

*  w celu realizacji szkoleń oraz czynności związanych w członkostwem  WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ILS;

 

4) Dane osobowe mogą być – na zlecenie administratora – przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

 

5) Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z zawartego stosunku pracy lub innych umów i ewentualnego zakończenia dochodzenia roszczeń ich zaspokojenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów o przechowywaniu akt pracowniczych;

 

6) Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;

 

7)  WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych bez zgody właściciela danych.

 

Zarząd WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewiń do góry