ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
„URODZENI BY RATOWAĆ”
” Ratownicy zjawiają się gdy potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę – Walczą – ….aby inni mogli żyć”
„W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie maja znaczenia” – Stanisław Knoff-Gdańsk
Poprzedni
Następny

Formacja Obrony Cywilnej - Ratownictwo Wodne

PODSTAWOWE ZADANIA WOJEWÓDZKIEJ FORMACJI OBRONY CYWILNEJ RATOWNICTWA WODNEGO

Wojewódzka Formacja Obrony Cywilnej Ratownictwa Wodnego jest jednostką podporządkowaną Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu – Szefowi Obrony Cywilnej Województwa, tworzoną jako formacja obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości. Zadaniem Formacji jest:

  1. realizowanie zakresu zadań dla formacji obrony cywilnej ratownictwa wodnego przewidziane w Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie normatywów, w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań FOC z dnia 3 marca 2014r.;
  2. współdziałanie w zakresie zapobiegania i reagowania na występujące zagrożenia czasu pokoju, kryzysu i wojny, udział w realizacji zadań mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego – zapobieganiu cierpieniom ludzkim, łagodzeniu ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności;
  3. udział w prowadzeniu ewakuacji planowej ludności III stopnia w czasie wojny;
  4. prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania właściwych postaw i zachowań ludności w sytuacjach zagrożeń;
  5. opiniowanie projektów uregulowań organizacyjno-prawnych dotyczących realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną ludności i obroną cywilną;
  6. wzajemna wymiana informacji między FOC RW a WBiZK UW.
Przewiń do góry