ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”
„URODZENI BY RATOWAĆ”
” Ratownicy zjawiają się gdy potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę – Walczą – ….aby inni mogli żyć”
„W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie maja znaczenia” – Stanisław Knoff-Gdańsk
Poprzedni
Następny

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

66 godzinny kurs, mający na celu przygotowanie funkcjonariuszy służb lub członków organizacji społecznych o profilu ratowniczym, współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do:
– realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych,
– współdziałania z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
– w szczególności do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zawodowych służb ratowniczych.

Założenia organizacyjne i merytoryczne kursu zgodne są z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 19 marca 2007 r. „W sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy”(Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.). Kurs kończy się egzaminem u wydaniem zaświadczenia o uzyskaniu tytułu RATOWNIKA.

Prowadzony może być w systemie weekendowym lub w dowolnych dni robocze (np w przypadku realizacji kursu dla grupy zorganizowanej). Koszt uzależniony jest od ilości uczestników, miejsca prowadzenia i posiadanego zaplecza lokalowego, wybranego systemu realizacji.

W kursie mogą wziąć osoby, zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych w Art 15 Ustawy dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, czyli:
– strażacy zatrudnieni/pełniący służbę w Państwowej, Ochotniczej lub Wojskowej Straży Pożarnej,
– Ratownicy WOPR, GOPR, TOPR,
– Policjanci,
– Żołnierze,
– Straż Graniczna
– oraz członkowie innych organizacji społecznych o profilu ratowniczym, jeśli zostały włączone do rejestru jednostek współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Osoby spoza wymienionych służb mogą wziąć udział w kursie, jednak z zastrzeżeniem, że nabyte uprawnienia powinny być wykorzystywane wyłącznie w ramach działań w jednostkach współpracujących z systemem PRM.

Zaświadczenie

a) Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) kurs jest nadzorowany i zatwierdzony przez odpowiednie terytorialnie władze samorządowe. Kontrolę merytoryczną nad przeprowadzeniem egzaminu sprawuje wojewódzki konsultant medycyny ratunkowej (lub wyznaczony przez niego lekarz medycyny ratunkowej)

b) Uczestnicy, którzy odbyli kurs i złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy uzyskania uprawnień ratownika w rozumieniu Art. 13. 1. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym1) (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.)

c) Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.

Szczegóły dotyczące sposobu realizacji, organizacji i ceny szkolenia opracowywane są indywidualnie na zamówienie jednostki.

KPP
Przewiń do góry